KS Praha logo
CZ
CZ EN

Společný půst: Jak a proč se postit?

Blíží se Témata Uživatel Jiří Bukovský Kalendář 7.1.2019

Od pondělí 7. 1. do neděle 27. 1. 2019 se bude opět konat společný sborový půst. Co to ale vlastně znamená? Proč a jak se postit? Jaká témata a jak chceme Bohu připomínat v tomto společném půstu? Někdo by se možná rád přidal, ale neví jak. Někomu zase třeba není jasné, k čemu je půst dobrý nebo co to znamená. Pro všechny takové je tu pár jednoduchých otázek a odpovědí.

Co je to půst?

Na té nejobecnější rovině půst znamená dočasné zřeknutí se jídla (případně jiných dobrých věcí) kvůli Bohu a tomu, co bychom od něj chtěli získat. Je to způsob, jak vyjádřit, že nám o Boha a danou věc skutečně jde. V Bibli jsou nejčastějšími důvody pro půst pokání („opravdu je mi to líto“), touha být s Bohem („opravdu chci být jen s tebou a na tobě závislý“) a potřeba Božího zásahu („opravdu potřebujeme, abys v tomto jednal“).

V půstu se kvůli Bohu (na čas) odříkám dobrých věcí, které přináší radost do života, plní jej nebo dokonce udržují. Není proto možné se postit od věcí, které jsou hříšné nebo špatné. (Těch se máme zřeknout tak jako tak.) Stejně tak postem není, když nejíme z jiného důvodu než kvůli Bohu a Božím věcem. Důležitý je úmysl a to, že přinášíme určitou oběť. Půst znamená hledat Boha, věnovat mu nějaký čas navíc a celkově posvětit svůj život. Hladovění bez modlitby, v neřešeném hříchu nebo lhostejnosti k druhým není půstem, který přináší pozitivní užitek (Iz 58).

V Bibli vidíme půsty částečné jen od nějakých „dobrot“ (srov. Da 10,3: „nejedl chutný chléb a nepil víno“) i absolutní bez jakéhokoli jídla a pití (Est 4,16). Obvykle ale půst znamenal nejíst. Takovéto půsty se konaly pravidelně (zbožní židé i první křesťané se postili dvakrát týdně), o svátcích i při mimořádných příležitostech.

Kde se o půstu píše v Bibli?

Zde je pár příkladů, kde se o půstu píše v Bibli. Najdeme jich tam ale mnohem více.

  • Půst pokání: Neh 9,1-2; Jl 2,12-13; Da 9,3
  • Prosba o Boží zásah: Est 4,16
  • Porozumění Boží vůli a duchovní boj: Da 10,3 (částečný půst)
  • Hledání Boha, příprava na službu, duchovní boj: Mt 4,2; Neh 1,4; Ezd 8,21-23
  • Pravidelný půst jako služba Bohu: L 2,37; Mt 6,16-18; L 5,33-35; Za 8,19
  • Služba Bohu a hledání Boží vůle: Sk 13,2; Iz 58,2-3
  • Jak se (ne)postit: Iz 58,1-14; Mt 6,16-18

Proč společně?

V Písmu vidíme, že se Boží lid často postil společně. Měl to od Boha nařízené pro určité svátky a také v určitých situacích, které se nějak týkaly všech. Tak jako společná modlitba má zvláštní význam a je v ní síla, tak i společný půst. V lednu chceme společně jako sbor hledat Boží tvář, vyprošovat požehnání pro sebe, sbor a národ. Nejedná se o povinnost nebo dokonce Boží přikázání, ale jde o naše rozhodnutí a výsadu společně přistupovat před Boha.

Za co postíme? 

Obecným tématem lednového půstu je touha být blíž Bohu a vyprosit si požehnání do dalšího roku. Krom toho je tu pro letošní rok ještě jedno téma. Na příkladu proroka Daniele v Bibli vidíme, že půst je součástí duchovního boje, ve kterém společně i každý z nás stojíme (Da 10). Bible nás nenechává na pochybách, že vedle Boha jsou tu i síly temnoty – satan, padlí andělé, démoni a také naše hříšné sklony a neproměněný charakter. Abychom obstáli potřebujeme být blízko Bohu a modlit se. Víme, že Bůh nám dává vítězství skrze Krista, ale zároveň se na tom boji nějak podílíme i my.

Ve 12. kapitole knihy Zjevení čteme, jak Bůh dal apoštolu Janovi nahlédnout do neviditelné duchovní reality. Zahlédl kousek boje mezi satanovými a Božími anděli. Viděl, že ďábel chce zničit církev. Pak ale uslyšel mocný hlas z nebe, který odhaloval tajemství, které stojí za vítězstvím Božích dětí:

A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt.“ (Zj 12,10–11)

Právě tyto verše ze Zjevení 12,10–11 jsou mottem letošního půstu. Krom usilování o Boží blízkost, vedení a požehnání v novém roce se proto chceme v období půstu modlit za tyto tři věci, které jsou klíčové pro vítězství v duchovním boji:

Moc Beránkovy (Kristovy) krve.   Vděčnost: Nezapomínejme, že bez ní by to nešlo.

Slovo našeho svědectví.     Výzva: Připomínejme si Boží skutky v našem životě nejen v soukromí, ale i veřejně!

Nemilování svého života (duše) až ke smrti.    Otázka: I když nám nyní nehrozí pronásledování, nelpíme příliš na svém životě/různých našich věcech a představách?

Jak se mám postit během sborového půstu?

Protože se jedná o sborový půst, předpokládá se, že se podle svých možností a uvážení zapojí každý člen sboru. Zvažte, k čemu vás Pán volá. Jediná věc, kterou chceme držet společně, je půst od alkoholu. Pravděpodobně není nikdo, kdo by pít alkohol musel a přidat se může každý. Pokud by si někdo nedokázal alkohol na tři týdny odříct, zřejmě to ukazuje na vážnější problém. Ke zvážení ohledně půstu je nakolik se odřeknout také věcí jako káva, televize nebo internet (ve věcech, kde nejde o pracovní nutnost). Zda zvolíte půst částečný (např. od sladkostí, kávy, filmů, apod.) nebo vyberete konkrétní dny bez jídla či se rozhodnete nejíst po celou dobu, zůstává na osobním uvážení. Je dobré zvážit své zkušenosti s půstem, zdravotní možnosti a naslouchat Božímu vedení.

–JB–